MARINEFORENINGEN FOR FREDERIKSSUND OG OMEGN

Stiftet 1918

Marineforeningen for Frederikssund og Omegn blev stiftet den 5. maj 1918.

Tegnet af redaktør Tonny Poulsen

Første bestyrelse


Marineforeningen for Frederikssund og Omegn blev stiftet på Hotel Isefjord den 5.maj 1918, idet 14 gamle Orlogsgaster havde inviteret til møde om sagen. Mødet var var vel besøgt besøgt, og interessen var stor, viser resultatet, idet 60 personer straks tegnede sig som medlemmer. Der valgtes en bestyrelse
på ni medlemmer. Disse var: havnefoged O. Jensen, gdr. Krageskov Græse, slagtemester M. Lund Jægerspris, mejeribestyrer Larsen Stenløse, smedesvend Oluf Olsen Nedre Dråby, gdr. N.P. Mortensen Tørslev, bestyrer Olsen Skoven, barber Niels Larsen Frederikssund og direktør Jens Andersen Frederikssund.
Havnegade Hotel Isefjord. Ca. 1930

Hotel Isefjord


Marineforeningen fik en hyggelig marinestue på Hotel Isefjord, men på grund af dette Hotels ombygning og marinestuens sammenslutning med restaurationslokalet flyttede man den 13.februar 1947 til Hotel Frederikssund, hvor  man håbede med tiden, at få en lige så hyggelig marinestue, som på den de  havde på Hotel Isefjord. men da Hotel Frederikssund også skulle ombygges, tilbageflyttede man  den 15 februar 1954, til en  nyoprettet marinestue på Hotel Isefjord, som så blev foreningens faste samlingspunkt.
Slagtemester M. Lund Jægerspris blev foreningens første formand og den første Æresmedlem i afdelingen. Han afløses i 1923 af mejeriforpagter J. Arpe.
Arpe blev afløst af maskinfabrikandt Hans Nielsen som sad til 1931. Derefter fulgte Ejner C. Grenaa til 1938. Carl Stæhr til 1943 og O. Daniel Jensen 1943 - 1946, derefter fulgte havnefoged Chr. Nielsen som beklædte formandsposten frem til 1959.
Frederikssund gamle havn og skibsværft, set fra luften 1950.

Modelskib

I 1951 skænkede Hans Oluf Jensen et modelskib NIELS VON BENZON fra 1874,  til Frederikssund Marineforening.
Niels Von Benzon 1874

Første adoptionsskib

Minebøssen
Søndag den  22. august 1920 var alle formænd for Marineforeningens lokalafdelinger samlet til frokostmøde på Jørgensens Hotel i Horsens.
Her opfordrede den daværende landsbestyrelse - hovedbestyrelsen som det hed dengang - landets afdelinger til at erhverve gamle hornminer fra 1. verdenskrig til anvendelse som minebøsser. I mødet deltog Frederiksund afdelingens formand slagtermester Lund, Jægerspris, og opstilling af en minebøsse i havnebyer landet over var et vigtigt emne på mødets dagsorden.
Ved det førstkommende bestyrelsesmøde i Frederikssund afdelingen besluttede man dog at henlægge sagen, og først i 1925 vedtog man at erhverve en hornmine og gøre den til minebøsse.
Den 1. september 1925 blev minebøssen, opstilet af Marineforeningen for Frederikssund og Omegn, på hjørnet af alleen ved skibshandler Nielsen, dog kun så enkelt som mulig, da man ville forsøge at opstillet den på en bedre plads, når den nye vej over Bløden blev åbnet for trafik. Bøssen skulle males grøn og i øvrigt opstillet uden nogen form for ceremoni.  Formålet var at indsamle penge, hvoraf en trediedel gik til ´Sømandsforeningen af 1856´ til drift af ´Prinsesse Maries Sømandshjem´og de to trediedele til den lokale forening. Pengene blev tildelt økonomisk vanskeligt stillede søfolk, fiskere og deres efterladte. Minebøssen blev første gang tømt den 29. maj 1926 og indeholdt 28 kr. og 70 øre, nogle udenlandske småmønter samt en masse småsten. Småstenene blev senere på aftenen solgt til Dønnegaard Larsen for 10 øre.

 Minebøssen havde følgende påskrift:

                     >>For Sømands død og Enkers Gråd Nu tak for Tab og Tak for Dåd<<                      

Ved generalforsamlingen den 3. april 1940 blev flytning af minebøsen drøftet og istandsættelse af den besluttet. I forbindelse med beslutningen om istandsættelse forelå et forslag fra havnefoged Chr. Nielsen om lån af et, ved hans lejlighed liggende anker, nu anbringes ved minebøssen.

Så den 23. juni 1946 blev minebøssen placeret  på havnepladsen i et nyt smukt anlæg, ved  Færgevejs udmunding i krydset ved havnen, her var den blevet restaureret af Teknisk Forvaltning og nu malet i den farve som Marineforeningen overalt i landet bruger på sine minebøsser nemlig rød med et hvidt kors - Dannebrogs farver. Anlægget, der var smukt udført  med beplantning af roser: Senere tilkommet er et anker nr. 2, skænket af direktør Pedersen, Frederikssund skibsværft. Da dette anlæg blev indviet, havde man besøg af afdelingen fra Nykøbing Sjælland. Borgmester Bruun takkede i sin tale marineforeningen for det smukke arrangement, og pastor Lerfeldt holdt en smuk tale for den danske sømand, som han hyldede for hans indsats under de to krige. Minebøssen er sidst istandsat af Teknisk Forvaltning den 2. februar 1984. Den har nu udspillet sin rolle
som indsamlingsbøsse til indsamling af penge og er derfor ikke en minebøsse, men blot en mine.Vores ankre og mine kom i depot på Teknisk Forvatning i 1999, på grund af anlægsarbejde på den nye havn.                                                                             

Det bør også nævnes, at Frederikssund afdelingen fra gammel tid havde sin egen begravelseskasse.
I bogen "Marineforeninger i Danmark vort søværn - vor søfart"  skrev den daværende formand Chr. Nielsen i 1949:
I den svundne tid har vi haft mange fornøjelige dage og timer sammen med vore kammerater, ja også af og til med vore damer, idet vi næsten hvert år har haft en udflugt; de sidste år har vi deltaget i sommerstævnerne med de øvrige afdelinger i
Nordsjælland. vi har desuden fra tid til andet arrangeret foredragsaftener, nytårsfester og lignende  og har i tidens løb haft besøg af mange gæster. Marineforeningens daværende formand kommandør Ibsen, har været her flere gange i følge med andre af hovedbestyrelsens medlemmer, senest i august 1948 sammen med ordførende for den svenske landsforening "Flottans Män", Admiral Marc Giron, som var meget begejstret for de danske marinestuer.

Det var i Chr. Nielsens formandstid at adoption af motortorpedobåden >> Sværdfisken<< gik i orden og medlemtallet var det højeste i alt 111medlemmer.
>> Sværdfisken<< blev bygget Frederikssund Skibsværft/Orlogsværftet og adopteret 24. august 1957 af Frederikssund Kommune, den medvirkede i filmen "Sømand i knibe" og solgt til ophugning 1976.
Motortorpedobåd P 505 Sværdfisken 1955 - 1974.

Adoptionsbesøg

Frederikssund byråd i samarbejde med initiativtageren marineforeningen, adopterede den 24 - 25 august 1957 med behørig festivitas og gaveudvekslinger motortorpedobåden P 505 "Sværdfisken", der er bygget på Frederikssund skibsværft og søsat april 1955.
Fra "Sværdfisken"s chef, kaptajnløjtnant Jørgen Jensen, havde Det Maritime Hjemmeværns divisionsfører i Frederikssund, modtaget indbydelse til at kontakte "Sværdfisken" ved ankomst til demonstrationssejlads, forevisning om bord etc. for divisionens medlemmer.
Ved ankomst blev "Sværdfisken"s chef, officerer og orlogsgaster budt hjertelig velkommen af borgmester Bruun i spidsen for byens råd, flere honoratiores, marineforeningens formand havnefoged Chr, Nielsen, en deling gamle marinere samt af en del medlemmer af det maritime hjemmeværn.
Der var reception om bord - på rådhuset - der var frokost, og der var fest i marineforeningen for alle om bord - alt såre vellykket.
Søndag morgen var der parade om bord og kort tid herefter satte "Sværdfisken" kursen nord på - i frisk vind - det blev en rigtig "sejltur", hvor gæsterne om bord i netop et sådant skib,

 En snæver kreds af skibets officerer sluttede det officielle adoptionsbesøg hos marineforeningens formand Chr. Nielsen - søndag aften -  og de der ikke kendte til sølivets glæder og strabadser - motordrevne skibe kontra the-clippere - fik et gevaldig indblik heri.
Mandag morgen klokken 09.15 stod "Sværdfisken" ud igennem Kronprins Frederiks Bro - hvor man kippede med flaget - . Lidt norden af broen sendte "Sværdfisken" 3 lysraketer til vejrs, et festligt farvel.
P 505 SVÆRDFISKEN. Her med hvid bemaling. (Foto: E. Jensen ca. 1958)

50 ÅR´s STIFTELSESFEST

Chr. Nielsen afløses af maskinmester K. Busk 1959 - 64. Derefter fulgte J.H. Larsen, 1964 - 65, E.J. Knudsen 1965 - 1966, frisørmester Folmer Hansen, som sad til Generalforsamlingen 1968, da han blerv afløst af maskinarbejder Arne Pedersen, der bekædte formandsposten i længst tid. Han sad fra 1968 til 1998. I alt 30 år.

Der blev udtalt mange gode ønsker for Marineforeningen for Frederikssund og Omegn, den 5. maj. 1968, ved jubilæumsfesten på Hotel Isefjord.
Det er i de senere år gået lidt tungere med foreningsarbejdet end i 1918, da Marineforeningen blev stiftet, men det er den siddende bestyrelses agt at bringe vor forening ud af dødvande, og så er det op til medlemmerne, om det skal lykkes.
Disse bemærkninger fremsatte den ny formand for Marineforeningen for Frederikssund og Omegn, maskinarbejder Arne Pedersen, i sin jubilæumstale ved foreningens 50 års fest på Hotel Isefjord. Formanden oplyste, at bestyrelsen bl.a. ville sætte ind på at få genoprettet de månedlige kammeratskabsaftener i Marinestuen, så foreningen kunne leve op til sin formålsparagraf at styrke sammenholdet mellem gamle og nye marinere.
Man så repræsentanter både fra distrikt Sjælland Nord og for lokalforeningerne i Hundested, Frederiksværk og Hillerød, lehesom landsforeningens formand, kommandørkaptajn Hertz og borgmester Jørgen Christiansen deltog som gæster.
Borgmester Jørgen Christiansen overbragte en lykønsning på jubilæumsdagen fra Frederikssund by og takkede på byrådets vegne for godt samarbejde med Marineforeningen både i forbindelse med adoption af motortorpedobåden "Sværdfisken" og ved forskellige flådebesøg her i byen.
Det er godt, vi har en forening med interesse for søen, som kan optræde i værtsrollen, når vi har flådebesøg, og vi er meget glade for, at vi i sådane tilfælde altid har kunnet trække på Marineforeningen.
Kommandør Hertz lykønskede fra hovedbestyrelsen og rettede en stor tak til den nye bestyrelse, fordi det var lykkedes at skabe liv i Marineforeningen igen.
Han overrakte som hovedforeningens jubilæumsgave en meget fin formandskæde med en bådsmandsfløjte..
Blandt de mange lykønskninger, foreningen modtog under festen, var en telegrafisk hilsen fra Marineforeningens Æresformand, Kong Frederik. Den blev læst op af frisørmester Sv. B. Rasmussen.
Marinestuen Hotel ISEFJORD. Ca. 1970.

Hotel Isefjord solgt.

Marineforeningen har ført en omtumlet tilværelse og da restauratør K. Flint solgte Hotel Isefjorden, måtte man den 19, april 1978 rykke i et nyt lokale på Hjemmeværnsgården, men i 1984 blev pladsen for trang og marineforeningen stod uden tag over hovedet frem til 1988 og her dalede medlemtallet ned til 28.
Frederikssund Hjemmeværnsgård 1978 - 1984

Nyt adoptionsskib

Den 23. august 1980 blev missiltorpedobåden P 545 NORBY adopteret af Frederikssund Kommune, til den blev udfaset af Søværnet 2000.
Missiltorpedobåden P 545 NORBY 1978 - 2000.

NORBYs første besøg

En af den danske flådes nye missiltorpedobåd P 545 "Norby", der er hjemmehørende på Holmen, kommer til Frederikssund havn i weekenden den 22. til 24 august 1980.
Den skal modtages med festivitas, for besøget markerer, at "Norby" er blevet adopteret af Frederikssund by, som siden motortorpedobåden "Sværdfisken" blev hugget op, har været uden adoptionsskib.
Havneudvalgets formand Sv. Arpe fortæller, at det første synlige tegn på at "Norby" har fået et særligt tilhørsforhold til Frederikssund alllerede kan ses om bord. Skibets mascot er en viking - naturligvis.
NORBY Navngivet af kontreadmiral O.Brinck-Lund 02.06.77.

Torpedomissilbåden P 545 NORBY i Frederikssund havn 1981

EN ÆRE ER SLUT.

Skrevet i TØRDOKKEN nr. 2. 2000 af Æresmedlem Poul Hermann Andersen.

Med forsvarsforliget sluttede en ære for Frederikssund med forbindelsen til Søværnet. Den begyndte den 24. august 1957, hvor motortorpedobåden Sværdfisken blev adopteret af Frederikssund. Sværdfiskenblev køllagt på Frederikssund skibsværft den 3. juni 1954. Den blev navngivet af commander  Moyer, US navy og havde sin første kommandohejsning den 14 september 1955. I forbindelse med Frederikssund og Omegn festligt samvær med dans på hotel Isefjord for skibets besætning og foreningens medlemmer med damer. Endvidere var der inveteret damer med fra sygehuset og fra telefoncentralen, alt i alt et meget vellykket arrangement. I årene derefter blev det gentagende besøg med vellykket arrangementer af kommunen og Marineforeningen.
Sværdfisken strøg kommando sidste gang den 4. september 1972, og blev solgt og ophugget i 1976. Derefter var Frederikssund uden adoptionsskib indtil den 23 august 1980, hvor byen adopterede missiltorpedobåden Norby. Skibet var køllagt den 3. juni 1976 på Frederikshavn værft. Den blev navngivet af kontreadmiral O. Brinck-Lund den 2. juni 1977, og hejste kommando den 22 november 1977. I Norby  afholdes forsøg med det franske Mistral-Simba luftværnsmissil i 1986 - 87. Skibet besøg i adoptionsbyen, har hver gang givet anledning til festlige arrangementer og samvær mellem skibets besætning og gamle orlogsgaster fra Frederikssund og Omegn. Ved skibets besøg i 1995, var besætningen gæster ved en reception i marinestuen på Pedersholm. Besøget gav ved chefens imødekommenhed Marineforeningens daværende formand Arne Pedersen samt undertegnet lejlighed til at sejle med nord om Sjælland til flådestation Korsør, hvorunder skibets egenskaber blev vist og demonstreret. Da dens 3 GT Rolls Royce slap alle 12. 750 HK løs, gav det virkelig en følelse af kraft og effektivitet - en herlig fornemmelse for en gammel orlogsgast.
Borgmester Knud B. Christoffersen har sendt en tak til chefen for Søværnets Operative Kommando SOK, for mange gode oplevelser som Norby og dens skiftende besætning hat givet vor havn og by. Det ville glæde os om vi senere kunne genoptage den gode tradition, skrev borgmester Christoffersen.
Frederikssund adoptionsskib P 545 NORBY på HOLMEN.

SEJLADS MHV 64

Søndag den 8.september 1985 var der sejlads fra Frederikssund til Hundested med MHV 64 (fartøjsfører Kurt Terkelsen), og de 15 tilmeldte var i dagene op til afgangen meget spændt - idet stormen rasede. Men de blegnæbbede fik kuløren tilbage, da dagen oprandt, for der var ingen vind og det blev alle tiders pragtfulde sejlads i solskin på Isefjorden.
Færden havde givet en glubende appetit og frokostbordet på Lynæs blev ryddet alt medens bedrifterne til søs blev remset op. Jo, det var en vidunderlig tur, skriver formanden Arne Petersen i UNDER DANNEBROG nov. 1985.

Sejlads med MHV 64

NYT ORLOGSFLAG - PEDERSHOLM

 Frederikssund Marineforenings kunne den  5. maj 1988 fejre 70 års dagen for foreningens stiftelse. Ved lejligheden fik man  af Danmarkssamfundet overrakt en ny Fane (Orlogsflag). Tilstede ved jubilæet var også Danmarks Marineforenings formand, kommandør Preben Heise som ønskede foreningen alt mulig lykke fremover. Udover foreningens jubilæum kunne Fritz Flint fejre 25 års medlemsskab, og blev af formand Arne Pedersen hædret for sit store arbejde i foreningen bl.a. da man holdt til på Hotel Isefjord som dengang blev drevet af Fritz Flint. Frederikssund Marineforening var også flyttet til den  nye marinestue i foreningscenter Pedersholm Roskildevej 163, Frederikssund, det vil sige, det er endda kun et hjørne af klasselokalet af et tidligere klasseværelse på en nedlagt skole, som bærer præg af en marinestue. Det kniber med pladsen til vores effekter, da der naturligvis også skal være plads til de øvrige foreningers dekoratoner, oplag med videre.
Marinestuen er nu på PEDERSHOLM

FORENINGSCENTRET PEDERSHOLM

Marinestuen er nu på foreningscentret PEDERSHOLM, der er indrettet i 1983 i den gamle Oppesundby skole fra 1912, der i dag som en naturlig og fast del af kommunens kultur- og fritidsliv, men set i større perspektiv er foreningscentret ganske unikt.

Siden 1995 styres centret af et brugerråd på 7 personer, der i samarbejde med Frederikssund kommune tilrettelægger driften i centret.

Marineforeningen 75 år.

Marineforeningen for Frederikssund og Omegn fejrede den 5. maj 1993, 75 års juilæum, og det blev  markeret med en reception i foreningscenteret PEDERSHOLM, hvor marinestuen har til huse.
Formand gennem 30 år Arne Pedersen fik Marineforeningens Hæderstegn og blev Æresmedlem af Frederikssund Marineforening.
Formand Arne Pedersen

FREDERIKSSUND MARINEFORENING

På generalforsamlingen den 22. januar 1998 trak formanden gennem 30 år Arne Pedersen efter eget ønske sig tilbage. Som ny formand vagtes Birger Tykskov, der i flere år har været sekretær. Ny sekretær blev Kurt Terkelsen, mens Tonny Poulsen, Henrik Holmgaard og Allan Rasmussen (ROM) nyvalgtes til bestyrelsen. Næstformand Freddy Lindahl takkede den afgående formand for en stor og god indsats. 

Marineforeningen for Frederikssund og Omegn 80 år 1998.

Der var et imponerende fremmøde, da afdelingen 2. maj 1998 kunne fejre 80 års stiftelsesfest i marinestuen på Pedersholm. Blandt gæsterne var borgmester Knud B. Christoffersen, Frederikssund, landsformand Otto Lichtenberg og distrikt II - formand Ib Hulten, Hundested, Frederiksværk, Hillerød og Gardehusarforeningen. Cirka 75 gratulanter mødte på dagen. Afdelingens kasserer Poul Hermann Andersen blev hædret med Marineforeningens æresmedlemstegn af landsformanden.  

På Generalforsamlingen den 28. februar 1999, blev der truffet beslutning om, at ændre foreningens navn fra "Marineforeningen for Frederikssund og Omegn" til "Frederikssund Marineforening".
                                           
Da  Birger Tykskov, så i mellemtiden også blev landsbestyrelsesmedlem i distrikt II Nordsjælland, valgte han at blive afløst ved generalforsamlingen den 3. februar 2006 af Kurt Terkelsen.
Formandsskifte den 3. februar 2006.

Bestyrelsen

Kasserer: Troels Kobbernagel   Bestyrelsesmedlem: Carl Erik Nielsen   Bestyrelsesmedlem: Henrik Holmgaard   Bestyrelsesmedlem: Poul-Asger Knudsen   Sekretær: Henning Mørch   Formand: Kurt Terkelsen   Næstformand: Freddy Verner Lindahl.
Ny besstyrelse 2006.

FREDERIKSSUND MARINESTUE

Hvis vi kigger på vores oversigt over arrangementer i foreningen viser det, at der er en god aktivitet, vi holder filmaften, pudseaften med skafning, kammeratskabsaften, foredrag, udflugter, bal på dækket og deltager sammen med Hundested - Frederiksværk afdelingen fregatskydning. det er jo heller ikke at foragte, at vi ikke skal betale husleje, lys og varme, og at vi frit kan benytte et tilstødende køkken samt til større arrangementer rykker ind på skolens tidligere gymnastiksal.
Men i samme åndedrag vil vi gerne tilføje, at vi søger efter andre lokaler, nær havnen og hvor vi kan være os selv.
Det smukke hjørne i det tidligere klasseværelse i den nu nedlagte skole i Oppe Sundby.

Ny Marinestue

Da Budo rummet pludselig blev forladt, blev lokalet på 1. sal, renoveret til foreningslokale og sammen med Nordsjællands Gardeforening, Gardehusarforeningen, Forsvarsbrødrene og Marineforeningen flyttet til 1. sal.
Lørdag den 4. november 2006 kunne landsbestyrelsesmedlem Birger Tyksov så indvie vores nye Marinestue på Pedersholm.
Landsbestyrelsesmedlem Birger Tykskov klipper snoren over til den nye Marinestue.

Generalforsamling 2007.

På et år er medlemtallet steget med 20 nye medlemmer.

DEN NYE MARINESTUE

MARINESTUEN ER BÅDE SEVÆRDIGE OG HERLIGE RAMMER OM KAMMERATSKABET.

Marinestuen er afdelingens hjem. Den er medlemmernes hyggelige samlingssted, der alt efter evne er udsmykket med maritime atributter - ja vi er udviklet til et lille marinemuseum. Kort sagt her er forsøgt at skabe et miljø og en stemning som et minde om orlogsskibets banje, hvor det værnepligtige mandskab levede og hvor kammeratskabet og fællesskabets ånd bliver indpodet. De afdelinger, som ikke har en marinestue har faktisk svært ved at klare sig. Da Frederikssund Marineforening  ikke havde en marinestue, var vi nede på 28 medlemmer, nu er medlemstallet bølget op til 70.

Frederikssund har nu en særdeles smuk marinestue.

Minebøsse og jernankre

Frederikssund Marineforening har i februar 2007, søgt Frederikssund kommune, om at finde et passende sted i havnen, at placerer vores mine og 2 jernankre, efter de har ligget i depot, Teknisk Forvaltning siden 1999.
Vi fil afslag i første omgang, med at placerer vores mine i havnen, så vi har placeret vores mine og jerankre på Pedersholm, indtil videre.

Minebøssen er et uofficielt monument.

Baggrund:
Under første verdenskrig 1914-1918 udlagdes for første gang miner i de danske farvande, i virkelig stort antal. De anvendte miner bragtes til eksplosion enten ved direkte påsejling eller ved berøring af et antennesystem, og  skibet blev stærkt beskadiget og sank som oftest. Under krigen blev en del danske skibe minesprængt. Mange danske og fremmede miner drev i land på kysterne og fiskerne fik dem ofte i deres net. Mange danske sømænd og fiskere mistede livet på denne måde. Fra 1914 til 1922 var det en omfattende opgave, for Søminevæsnet, at fiske mere end 12.000 miner op og uskadeliggøre dem. Opfiskningen af minerne sorterede under marineministeriet, der skænkede en del af dem til indsamlingsbøsser.  I København og i ca. 30 provinsbyer, herunder Frederikssund, blev der opstillet en sømine omdannet til de såkaldte "Minebøsser", initiativet blev blandt andet taget af marineforeningerne. Man kommer derfor til at tænke på krigsofre til søs når man ser minebøssen, fordi vi ved, hvor dødbringende hornminer kunne være, og fordi vi ved, at man brugte dem til at indsamle penge til sømandsenker m.v. Derved er minebøssen en slags uofficielt monument. Frederikssund Marineforening arbejder nu på at få minen restaureret og sammen med Frederikssund Kommune, at få finde en ny plads på havnen.

Minebøssen på PEDERSHOLM - maj 2007. Inden den er bliver restaureret af Frederikssund Marineforening.

HORNMINE OG TO ANKRE

Den 24. april 2008 var de to ankre og minen reataureret og malet sort af Frederikssund Marineforening
Græse Fliser & Entreprenør Aps. Sigerslevvestervej 10, Frederikssund.

Ny placering af mine og ankre i Havnen.

Frederikssund Kommunes Udvalg for Teknik og Miljø har på et møde den 8. januar 2008 besluttet at godkende at Frederikssund Marineforenings 2 ankre kan opstilles i midterøen i rundkørslen for enden af Sydkajen og at hornminen kan opstilles på kanten af Tippen ved Sydkajen.
Efter en gennemgribende renovering, vil minen blive malet sort, og skal ikke mere bruges som indsamlingsbøsse til indsamling af penge, men vil nu blot være en mine, da indkastningshullet bliver lukket.
Den skal nu stå som en skulptur og et historisk minde.
Minen og de to ankre vil blive genindviet den 3. maj 2008 klokken 10. Ligeledes vil der blive opstillet en ny mindeplade.
Mindeplade ved hornminen

Maritime minder på plads

Med cirka 300 tilskuer samt festtaler og optog blev to ankre og en hornmine fra Første Verdenskrig, lørdag den 3. maj 2008 genindviet på Sydkajen i Frederikssund efter ni år i eksil.

Det var nemlig både fejring af Frederikssund Marineforenings 90-års fødselsdag og genindvielse af en hornmine fra Første Verdenskrig og to ankre, der efter ni år i eksil igen kunne pryde havnefonden

Detachement fra Marinehjemmeværnet, Marineforening og soldaterforening med 14 flag/faner.

Genindvielse af borgmesteren

De genindtager deres naturlige plads. Og borgmesteren syntes bestemt, det er flot, at de er vendt tilbage, og det er jo også danske sømænd og marinesoldater og deres indsats, der bliver markeret.
- Det er jo også en del af byens historie. Selvom havnen ser anderledes ud i dag, så har den været en provinshavn med et samarbejde med den danske marine, siger borgmester Ole Find Jensen.
Tale ved borgmester Ole Find Jensen.

Nyrestaureret hornmine

I forbindelse med ombygningen af Frederikssund havn blev minderne i 1999 fjernet fra havnen, hvor de ellers havde stået siden 1925. Minen blev efterfølgende henvist til en plads ved Teknisk Forvaltning, men efter en tur omkring Pedersholm i Frederikssund og et halvt års restaureringsarbejde af Frederikssund Marineforening kunne både mine og ankre igen indtage sin plads i bybilledet, hvilket Ole Find Jensen synes er vigtigt.

Minen fra Første Verdenskrig vil fremover stå udstillet på Sydkajen i Frederikssund

Orlogsprovst Holmens Kirke

Orlogsprovsten holdt en smuk tale for den danske sømand, som han hyldede for hans indsats under de to krige, samt hans indsats i dag.

Orlogsprovst ved Holmens Kirke Eigil Bank Olsen

Teknik- og miljøudvalgsformand

Teknik- og Miljøudvalgsformand Morten Skovgaard roste Frederikssund Marineforening for vores indsats samt store fremgang og takkede for et halvt års retaureringsarbejde, så både mine og ankre igen kan indtage sin plads i bybilledet.
Formand Teknik- og Miljøudvalget Morten Skovgaard.

KRANSENEDLÆGNING

Herefter var der kransenedlægning ved Danmarks Marineforeningens landsformand, kommandørkaptajn Jens Ole Løje Jensen.
Landsformanden

5. maj.

Frederikssund Marineforening vil herefter, hvert år den 5. maj, nedlægge en krans ved minen.

Krans fra Frederikssund Marineforening.

To sortmalede ankre

De to ankre i rundkørslen på Sydkajen, Frederikssund

Søværnets Tamburkorps

Efter genindvielsen gik Søværnets Tamburkorps forrest i et optog fra havnen til torvet med et lille ophold ved hjemmeværnsfartøj ASKØ. Skibet holder til dagligt til i Hundested, hvor det også kan bruges som miljøskib for at dæmme op for eventuelt olieudslip på havet.
Mange interesserede benyttede sig da også af, der var åbent skib.
Søværnets Tamburkorps forrest i et optag fra havnen til torvet, med et lille ophold ved MHV 905 ASKØ

MHV 905 ASKØ

MHV 905 ASKØ fra Marinehjemmeværnsflotille 361 ISEFJORD

TORVET - FREDERIKSSUND

Søværnets Tamburkorps musicere på Torvet.

Reception i Marinestuen

Klokken 12.00 - 15.00, var der reception i Marinestuen på Pedersholm, hvor godt 125 deltagere fra Frederikssund Kommune, Marinehjemmeværnet, Marineforeninger,soldaterforeninger, fregatten PEDER SKRAMs Venner, Kongelig Elleske Marine, Frederikssund Brandvæsen, SIF EGE, S/S  Skjelskør, samarbejdspartnere, sponsorer, gæster og medlemmer.
Et imponerende fremmøde i Marinestuen.

PEDERSHOLM

Under receptionen spillede Søværnets Tamburkorps i gården
Søværnets Tamburkorps

ÆRESMEDLEM

Under Gallamiddagen fik næstformand Freddy Lindahl hæderstegn og blev udnævnt til Æresmedlem af Frederikssund  Marineforening.

Freddy Lindahl har i fremragende grad ved fortjenstfuld indsats gennem 26 år, heraf mange som næstformand, ved sin adfærd og sit eksempel i særlig grad medvirket til afdelingens højeste agtelse, respekt og fremhævelse blandt kammeraterne.
Næstformand i Frederikssund Marineforening, Freddy Lindahl, flankeret af afdelingsformand Kurt Terkelsen (tv.) og landsformand, kommandørkaptajn J.O. Løje Jensen (th.) ved overrækkelsen.

FREGATKAPTAJN 2008

Fregatskydning med deltagelse af gaster fra Hundested, Frederiksværk og Fredeikssund den 16. august 2008.
Her var det Iben Krøll fra Frederikssund som først skød Fore Merssejl ned, og til sidst krudkammeret ned, og blev korvetkaptajn.
Ved det 218 skud, var det afdelingsformand Kurt Terkelsen der skød krudtkameret ned, og blev kanonkommandør og Fregatkaptajn 2008.
Fregatkaptajn Kurt Terkelsen, formand Gert Juhl Hundested Marineforening og korvetkaptajn Iben Krøll.

HÆDERSTEGN TIL FORMANDEN

Ved den årlige generalforsamling i Marinestuen på Pedersholm, blev vores formand Kurt Terkelsen hædret med Marineforeningens Hæderstegn, for sit store arbejde med at udbringe kendskabet til vores forening.
Den øvrige bestyrelse, der også bærer en stor andel i den flotte medlemsfremgang vi har haft de seneste år, havde i al hemmelighed indstillet formanden til hæderstegnet. Dette blev overrakt af landsbestyrelsesmedlem Birger Tykskov, der også var dirigent ved mødet.
Det var en tydelig stolt formand, der bagefter takkede for hæderstegnet med en omgang øl/vand til forsamlingen.
Hermed er Kurt blot det fjerde medlem i Frederikssund Marineforening, der har modtaget denne fine hæder. De øvrige er vores afdøde formand Arne Pedersen, vores mange årrige næstformand Fredy Lindahl samt undertegnede.
Redaktør Tonny Poulsen
TØRDOKKEN nr. 2. 2009.
Landsbestyrelsesmedlem Birger Tykskov overrækker Marineforeningens Hæderstegn til formand Kurt Terkelsen

5. MAJ 2009

Som en ny tradition vil Frederikssund Marineforening, hvert år den 5. maj, nedlægge en krans ved hornminen.

På Frederikssund Marineforenings 91 års stiftelsesdag, den 5. maj 2009, kunne Frederikssund Marineforening sammen med Nordsjællands Gardeforening, Frederikssund Gardehusarforening, De Danske Forsvarsbrødre Frederikssund og De Blå Baretter Nordsjælland, mindedes de faldne søfolk og faldne soldater ved en kort ceremoni ved Hornminen på Sydkajen i Frederikssund havn.

Chefen for Lokalstøttecenter Nordsjælland, oberstløjtnant Aksel M. Iversen holdt en flot tale om de danske sømænd og deres indsats, under 1. og 2.Verdenskrig, samt mindedes de faldne i frihedskampen 1940-45 og knyttede tråde til dagens kamp for fred og frihed i flere brændepunkter i verden, hvor unge danske mænd og kvinder deltager i kamp - og mindedes også ofrene fra denne indsats.

Derefter holdt orlogspræst Frank Bjørn Christensen en lille andagt for den danske sømand og de danske soldater og betonede, at 5. maj 1945 vil blive ved at være en ganske særlig historisk dag.
Derefter var der kransenedlægning ved landsbestyrelsesmedlem Danmarks Marineforening Birger Tykskov.
Orlogspræst Frank Bjørn Christensen, formand Frederikssund Marineforening Kurt Terkelsen og oberstløjtnant Aksel M. Iversen ved kransenedlægningen på Sydkajen i Frederikssund

Kransenedlægning

Kransenedlægning ved landsbestyrelsesmedlem Birger Tykskov Danmarks Marineforening.

FREDERIKSSUND 200 ÅRS KØBSTADSJUBILÆUM

MARITIME INDSLAG I PARADE
På initiativ fra Frederikssund Marineforening lykkedes at skaffe to martime orkestre, Søværnet Tamburkorps og Kvindelige Mariners Musikkorps, til den store parade, der markerede Frederikssund 200-års købstadsjubilæum lørdag den 16. maj 2009.
Kvindelige Mariners Musikkorps sørgede for, at den store jubilæumsparade, kom til at foregå med fuld musik, trods regn og blæst.

SØVÆRNETS TAMBURKORPS

PRINSEGEMALEN 75 ÅR

Frederikssund Marineforening stillede sammen med 162 faner/flag fra De danske soldaterforeninger (3 værn + forsvarsbrødrene), var med til at skabe en fornem fødselsdagshilsen til Prinsegemalen på fødselsdagen den 11. juni 2009, ved at opstille en fane-/flagborg på Fredensborg Slotsplads.
En helt speciel fødselsdagshilsen, som synlig glædede fødselaren.
Danmarks Marineforenings Æresmedlem og tidligere Æresformand. (Foto: Kurt Terkelsen)

REGENTBESØG FREDERIKSSUND

Torsdag den 10. september 2009 fik Frederikssund besøg af Regentparret i anledning af byens 200 års jubilæum.

Redaktør Tonny Poulsen skrev denne beretning i TØRDOKKEN nr. 4. oktober - december 2009.

FLOT PARADE PÅ TORVET DA REGENTPARRET BESØGTE FREDERIKSSUND.

Solen skinnede fra en flot blå septemberhimmel torsdag d. 10. september, da Regentparret lagde vejen forbi Frederikssund i anledning af byens 200 års jubilæum. Hele 26 af byens foreninger og klubber var linet op med faner på torvet. I alt 118 personer deltog i paraden, hvor Frederikssund Marineforening naturligvis også var mødt frem.

Hele paraden blev ledet af vores formand Kurt Terkelsen, der formåede på bedste vis, at dirigerer tropperne gennem de mange ritualer der er i forbindelse med den slags besøg. Efter et par prøver i præsentation og sænkning af fanerne på rette tid og facon, sad den lige i skabet. Alle fanebærerne kunne deres kram, uanset om det var Marinehjemmeværnet, Soldaterforeninger, Spejdere eller Idrætsklubberne.
Så da Regentparret ankom lidt over kl. 10, og H.M. Dronningen og H.K.H. Prins Henrik sammem med Borgmester Ole Find Jensen skridtede paraden af, var det med fuldt honnør over hele linjen, ikke mindst takket være Kurt's fantastiske forarbejde. Efter turen forbi de mange faner, gav Regenrparret sig også tid til at hilse på hver enkelt af byens "ældre" borgere fra div. plejehjem, der i deres kørestole var linet op på den modsatte side. Et stort øjeblik for mange af byens "alderspræsidenter", hvor af vist havde en lille tåre i øjenkrogen.

Efter en lille reception på Rådhuset begav Regentparret, ledsaget af Borgmesteren med frue, i hestekaret eskorteret af Hussarregimentet sig videre på dagens lange program, der bl.a. førte til Slangerup ogJægerspris.

Tonny
Kurt havde fint styr på flagbærerne. Foto: Conni Haugbølle

BARETTEN nr. 8 - 2009

DRONNINGEN I FREDERIKSSUND
10. september. Vi og byens mange og forskellige artede foreninger deltog med faner og var med til at festliggøre dagen. Fanekommandoerne blev instrueret og kommanderet meget professionelt af Kurt Terkelsen Marineforeningen, godt gået Kurt. Også her kunne vi godt have været lidt flere.
Sekretær Leif Jacobsen
De Blå barretter Nordsjælland

Flot parade på Torvet

26 faner/flag og 118 personer deltog i paraden, ledet af Frederikssund Marineforening.

Regentparret ankommer i "KRONE 1"

Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller Kong Christian.

REGENTBESØG FREDERIKSSUND

H.M. Dronningen og H.K.H. Prinsegemalen skridtede fronten af og hilste på formanden for Frederikssund Marineforening, Kurt Terkelsen, der havde kommandoen over paraden.

REGENTBESØG FREDERIKSSUND

Kurt får en snak med Prinsegemalen

H.M. DRONNING MARGRETHE II

Borgmester Ole Find Jensen og Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Rådhuset Frederikssund. (Foto: Kurt Terkelsen)

REGENTBESØG FREDERIKSSUND

Regentparret, ledaget af Borgmesteren med frue i hestekaret fra Torvet.

GENERALFORSAMLING 2010

Fredag d. 5. februar 2010 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Marinestuen på Pedersholm.

Grundet at kasserer Helge Simonsen har købt hus i Glamsbjerg på Fyn, måtte man vælge en ny kasserer, som blev Birger Tykskov.
Bagerst tv: Carl Erik Nielsen, Henrik Holmgaard, Asger Knudsen og kasserer Birger Tykskov. Forrest tv: Henning Mørch, formand Kurt Terkelsen og næstformand Freddy Lindahl

DEN DANSKE FLÅDE FYLDER 500 ÅR

EN NATION AF SØFARENDE 1510 - 2010.
Den 10. august 2010 fylder Den Danske Flåde 500 år. Dette vil året igennem blive markeret med en lang række arrangementer over hele landet.
Frederikssund Marineforening vil derfor på skift opstille en vandreudstilling, for at styrke interessen for denne begivenhed, samt for Søværnet og Danmarks historie som søfarende nation. Bl.a. Frederikssund Rådhus, Nordea Frederikssund/Skibby, Kulhuse Kultur- og Medborgerhus og Slangerup bibliotek

Siden vikingetiden har Danmark været en nation af søfarende, men først for 500 år siden, da Kong Hans udnævnte Henrik Krummedige til "øverste kaptajn og høvedsmand for alle kaptajner, folk og tjenere, som vi nu skikket og forskrevet har været i søen. Os og vort rige og land til tjeneste mod vore og rigets fjender og uvenner.

Under kanonkrigen 1807 - 1814, havde det betydning for vores lokalområde. Frederikssund var dengang også en havneby.
Et stadig synlig minde fra tiden er en skanse, som findes ved Kulhuse Havn. I det daglige går under navnet "Englænderskansen". den blev bygget i 1808 for at beskytte indsejlingen til Roskilde Fjord.

 Under og efter 2. Verdenskrig blev der bygget en del kuttere, minestrygere og motortorpedobåde på Frederikssund træskibsværft.
Bl.a. MTB'er SVÆRFISKEN der var adopteret af Frederikssund Kommune 1980 - 2000. 

Søværnets vandreudstilling

Årets Mariner 2010

Henning Mørch blev Årets Mariner 2010
Ved årets Generalforsamling i Frederikssund Marineforening den 4. februar 2011 på Pedersholm, blev bestyrelsesmedlem Henning Mørch fra Kulhuse, kåret som Årets Mariner.
 Indstillingen skete på grund af, at Henning altid stiller sig til rådighed, når der har været arrangement i marinestuen som hovmester, hvilke han har passet fuldt tilfredsstillende, men også for hans aktive indsats i såvel marineforeningens almindelig virke, men også med kendskabet om vores virke, især i Kulhuse området, hvor han har skaffet mange nye medlemmer.
 Vi kan ikke mindst takke ham for det store arrangement, som har en bred appel, hvor han er ophavsmand til vores BANKO, samt arbejdet med at skaffe mange fine præmier, og sidst men ikke mindst, de mange lotterier, han har solgt til fordel for vores forening.
 I bestyrelsen afløser Benny Bengaard Hansen, Frederikssund, Henrik Holmgaard, Jægerspris.
 Sidstnævnte ønskede ikke genvalg, og forsamlingen sluttede med at takke ham for hans mangeårige virke som bestyrelsesmedlem, hvor han også modtog 25 års medlemsemblemet.
Henning Mørch blev kåret som årets mariner i Frederikssund Marineforening

Formand Kurt Terkelsen (th) overrakte 25 års medlemsemblem til Henrik Holmgaard.

Ny kasserer

På en ekstraordinær generalforsamling, den 27. oktober 2011, var der en ganske pæn tilslutning. Vi måtte konstatere, at der ikke var det store kampvalg til posten, som kasserer; men det er der heller ingen grund til, bare der kom en positiv person til, der vil gøre et godt stykke arbejde.

Og der var der. Som ny kasserer, var det Henrik Holmgaard, der blev valgt. Vi byder den nye kasserer velkommen tilbage i bestyrelsen, og takker den afgående kasserer, Birger Tykskov, for den ennorme indsats du har ydet i en årrække.
Velkommen til kaserer, Henrik Holmgaard, tilbage i bestyrelsen.

Æresmedlem 2011

Ved årets BAL PÅ DÆKKET den, 5. november 2011, blev formand Kurt Terkelsen udnævnt til Æresmedlem. I sin tale lagde næstformand Feddy Lindahl især vægt på Kurt´s enorme betydning for Frederikssund Marineforenings flotte fremgang på medlemstallet og de mange opgaver formanden har påtaget sig i de seneste mange år.
Kilde: "Tørdokken"

Marineforeningen's Hæderstegn i Guld

Birger hædret med Marineforeningen's Hæderstegn i Guld.

Distriktsformand for distrikt II/ nordsjælland. Tidligere formand og kasserer i Frederikssund Marineforening Birger Tykskov, er af landsbestyrelsen blevet tildelt Danmarks Marineforenings Hæderstegn i guld for lang og tro tjeneste som distriltsrepræsentant of aktiv i foretningsudvalget.
Birger vil nu læne sig tilbage og nyde tilværelsen som menigt medlem af Frederikssund Marineforening.
Kilde: Under Dannebrog nr.6. 2011.
Distriktsformand Birger Tykskov, som dirigent ved generalforsamling, Frederikssund Marineforening 2010.

Ny distriktsformand

Distrikt II NORDSJÆLLAND

På distriktsmøde den 18. februar 2012, i Hørsholm/Rungsted Marineforening, ønskede distrikstformand Birger Tykskov (Frederikssund Marineforening) at fratræde.

Ny distriktsformand blev Palle Pedersen (formand HørsholmMarineforening) og som suppleant/kasserer faldt valget på Kurt Terkelsen (formand Frederikssund Marineforening).
Tv. Distriktsformand Palle Pedersen og th. distriktssupplant/kaserer Kurt Terkelsen. Distrikt II NORDSJÆLLAND

DANMARKS MARINEFORENING 100 ÅR

              DANMARK'S MARINEFORENING
                         100 ÅRS JUBILÆUM
DANMARKS MARINEFORENING 1913 - 30. april - 2013. 100 års jubilæum.

Tænk at være medlem af en forening der kan fejre et 100 års jubilæum. Det er stort. Sammen med ca. 10.000 andre medlemmer, kan vi godt tillade os, at være stolte af vores forening.
Det er ikke hver dag, man får mulighed for at markerer et så flot jubilæum. DET MÅ DA FEJRES.
Længe har vi så ventet på, at blive indbudt til en eller anden form for festligholdelse. Men selvfølgelig tager det tid at arrangere en jubilæumsfest eller i det mindste en reception.
Og endelig. Der - i vores medlemsblad "Under Dannebrog" nr. 2 april 2013 side 7, kan man læse følgende:

                     "Jubilæumsreception tirsdag d. 30. april 2013"

For god ordens skyld skal der gøres opmærksom på at jubilæumsreceptionen om bord i PETER WILLEMOES er en lukket reception, hvortil er indbudt gæster fra Søværnet og "Det Blå Danmark" samt foreningens forretningsforbindelser.

Der vil derfor ikke være adgang for foreningens medlemmer.

"Der vil derfor ikke være adgang for forenings medlemmer..."
HVAD!!! ikke adgang for foreningens medlemmer!!!
Her gik man og trode, at et af Marineforeningens vigtigste formål var  "...at styrke nationens interesse for Søværnet og søfarten ved fælles arbejde for denne sag, samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen imellem personel, der er eller har været tjenestegørende i Søværnet". Med dette gælder tilsyneladende kun for landsbestyrelsen, forretningsudvalget samt div "pinger" fra Søværn og "Det Blå Danmark" og et par spidser mere.
Jubilæumsreceptionen blev dog flyttet fra fregatten F 362 PETER WILLEMOES til Holmens Kirke den 30. april 2013.

Skrivelse til landsbestyrelsen

Vores formand Kurt Terkelsen sendte en skrivelse stilet til Landsbestyrelsen og afdelingsformænd, hvor han klart og utvetydigt gjorde opmærksom på sin undren over landsbestyrelsens afstandstagen til medlemmerne. En holdning der møde stor opbakning i Marinestuen på Pedersholm. En skrivelse der i den grad fik landsformand Jens Ole Løje Jensen op af stolen og fat i telefonen, for at fortælle sin mening om ham og hans indblanding i en sådan tone, at vi her på hjemmesiden ikke vil gengive den nærmere.
Bl.a. ville landsformanden gerne vide, hvordan Kurt havde tænk sig, at der skulle være plads til næsten 10.000 medlemmer om bord på PETER WILLEMOES.
Hvor mange tror egentlig, ville tage turen til København, for at deltage i en reception?
Jeg tror ikke, at Frederikssund Marineforening er den eneste afdeling, der af og til har svært ved at trække medlemmer til div. arrangementer.
Så hvis Landsformanden kan trække 10.000 medlemmer til en reception, er han godt nok skrap.
Landsformand, kommandørkaptajn Jens Ole Løje Jensen

Foreningsuniform og 'smoking/mørk habit'.

Som et af vores medlemmer foreslog burde man, under receptionen, afspille "Admiralens Vise" med Jørgen Reenberg -
Stå aldrig til søs, lad de andre stå. Du får stribevis af kors og bånd og stjerner på...

Dette års sendemandsmøde i Børssalen i København skulle være en markering af 100 års jubilæet.'
Her har medlemmerne til gengøld adgang - helst i foreningsuniform.


Men til gallamiddagen lørdag aften, er dresscoden "Smoking eller mørkt tøj".

Hvad er der galt med vores Blå Blazer og grå benklæder?

Sendemandsmøde i Børsalen, iført marineforeninges uniform, den 27. april 2013.

100-års jubilæumsfest i Frimurerlogen

Sådan takker man åbenbart sine medlemmer for 100 års opbakning.

Om 5 år kan vi i Frederikssund Marineforening fejre 100 års jubilæum.
I den anledning, vil der helt sikkert være adgang for medlemmer, og ikke kun for borgmester, bestyrelsen samt andre "fine" personer. Og mon ikke man gerne ser vores foreningsuniform rigt repræsenteret ved festlighederne?


Tonny Poulsen
Redaktør og webmaster
100-års jubilæumsmiddag i Frimurerlogen, hvor anvisningen var 'smoking/mørk habit', ligesom damerne var i lang kjole, den 27. april 2013. Deltagerbegrænsning på 475 deltagere.

MMARINEFORENINGS HÆDERSSKJOLD

Stort tillykke til Æresmedlem, Freddy Verner Lindahl, den 26 september 2013, som til Generalforsamlingen d. 8. februar 2013, blev indstillet til Marineforeningens Hædersskjold, for gennem i 25 år, har ydet en aktiv indsats i bestyrelsen (bestyrelsesmedlem/næstformand)

En sådan 'ildsjæl' har Generalforsamlingen ment, at vores marineforening gerne vil takke, hædret og påskrive for hans store arbejde gennem mange år, med Marineforenings Skjold.

Nyt æresmedlem i marineforeningen

Web-master og redaktør Tonny Poulsen blev hædret i Frederikssund Marineforening.

Ved åres Generalforsamling i Frederikssund Marineforening den 7. februar 2014 på Pedersholm blev redaktør og web-master, Tonny Poulsen, udnævnt til Æresmedlem.
Tonny Poulsen blev medlem af Frederikssund Marineforening 1994, var nogle år i bestyrelsen 1995 - 2006 (sekretær) og oprettede "Cafe Tørdokken" og var hermed til at fastholde foreningens medlemmer. I 2000 "søsatte" Tonny foreningens medlemsblad "Tørdokken", som i 2014 er blevet til 15 årgange. Og i 2003 oprettede han hjemmesiden www.frederikssundmarineforening.dk
"Tonny har i alle de mange år ydet en fremragende indsats, har været med til at skabe en god kontakt til de lokale medier, samt med løbende synliggørelse af vores forening. Et flittig medlem, der er med til at støtte- og forsvars positivt back up for Søværn og Marineforening. der ved sin adfærd og sit gode eksempel, i særlig grad medvirket til afdelingens højeste agtelse, respekt og fremhævelse blandt kammerater", lyder de positive roser fra foreningen.
På Generalforsamlingen var der i øvrigt genvalg af formand, Kurt Terkelsen, og bestyrelsesmedlemmerne, Henning Mørch og Carl Erik Nielsen.
Formand, Kurt Terkelsen, redaktør Tonny Poulsen og distriktsformand, Palle Pedersen, Distrikt II, Nordsjælland.

Generalforsamling 2014

Efter Generalforsamlingen i Frederikssund Marineforening, den 7. februar 2014, er sammensætningen af bestyrelsen således:
Bagerst tv: Carl Erik Nielsen, Aksel Højmark-Pedersen, Henning Mørch og Claus Søren Madsen. Forrest tv: Kasserer, Henrik Holmgaard, Formand, Kurt Terkelsen og Næstformand, Benny Bengaard Hansen

UNDER DANNEBROG - TØRDOKKEN

Alle medlemmer modtager "Under Dannebrog" der udkomer  seks gange om året og indeholder mindst 24 sider maritimt stof samt nyt fra afdelingerne rundt om i landet.
I Frederikssund modtager du også vores lokale blad "Tørdokken" der udkommer fire gange årligt, som vil orientere om årets aktiviteter og du kan følge med på vores hjemmeside
:

www.frederikssundmarineforening.dk

UNDER DANNEBROG & TØRDOKKEN

Overskrift 1

PÅ Generalforsamling 5. februar 2022. Navneændring til: "Marineforeningen Frederikssund og Omegn

SOS - FREDERIKSSUND MARINEFORENING 2022

FREDERIKSSUND MARINEFORENING
Her i 2022 er halvdelen af medlemmerne gået fra borde?

Da jeg overtog formandsposten 2006 var der 38 medlemmer.

Ved min afgang 2019 var der 117 medlemmer.

Ved Generalforsamling (ny bestyrelse) 2022 er der 55 ?